Directieverklaring Kwaliteit , Arbo Veiligheid en Milieu

Door middel van deze verklaring wordt het personeel, personen die voor of namens ons bedrijf werkzaam zijn en het publiek op de hoogte gebracht van de intenties, die de directie ten aanzien van Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu heeft.

 

Kwaliteit

De directie onderschrijft de stelling dat het creëren en handhaven van een goed arbeidsomstandigheden- en milieubeleid een vanzelfsprekend onderdeel dient uit te maken van de totale bedrijfsvoering. De directie zal ervoor zorgen dat wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften, de vergunningsvoorwaarden en de regels van opdrachtgevers.

 

Het bedrijfsbeheerssysteem is opgezet volgens de norm ISO-9001:2015, ISO-14001:2015 en ISO 45001:2018 en conform het Keurmerk Beveiliging.

 

Algemeen

De directie geeft in haar beleid, naast financiële en economische doelstellingen, prioriteit aan het voorkomen van persoonlijk letsel, de zorg voor veiligheid, het voorkomen van materiële -en milieuschade en waar mogelijk het beschermen van het milieu. Er zal continu worden gestreefd naar verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

 

Veiligheid en Gezondheid, ARBO

De organisatie en de dienstverlening van de onderneming zijn op een dusdanige wijze ingericht dat de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van een ieder zijn gewaarborgd, zodat niemand hoeft te worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s. Het beleid is als primair gericht op eigen medewerkers (ook tijdelijke), maar deze is ook secundair gericht op de omgeving.

 

De directie verwacht van alle medewerkers een actieve medewerking en een positieve bijdrage aan de uitvoering en de continue verbetering van een effectief Arbo beleid en een blijvend gezonde onderneming. Het direct melden van gevaarlijke situaties of handelingen en het naleven van VGM-regels of voorschriften zijn hier voorbeelden van.

 

Milieu

Wij streven naar een zo’n min mogelijke belasting van het milieu en een minimaal gebruik van energie en grondstoffen en dat materiele en milieu schade wordt voorkomen en beperkt. Ook hierin verwacht de directie  van alle medewerkers een actieve medewerking en een positieve bijdrage aan de uitvoering en de continue verbetering van het milieubeleid.

 

Uitvoering

De directie zal ervoor zorgen dat het beleid aan iedereen in de organisatie bekend is en in de praktijk wordt gebracht.

 

Behalve de nodige KAM-taken zullen ook bevoegdheden worden aangereikt om verantwoordelijkheden naar behoren te kunnen uitvoeren. Nieuwe doel- en taakstellingen worden geformuleerd en eerdere doel- en taakstellingen worden geëvalueerd. Om de doelstellingen te kunnen bereiken, zal de directie de benodigde middelen ter beschikking stellen, voorlichting geven, overleg voeren en toezicht houden op de uitvoering.

 

De directie beschouwt het Arbo- en milieubeleid als een essentieel onderdeel van het totale ondernemingsbeleid en draagt de primaire verantwoordelijkheid voor invoering, beoordeling, instandhouding, uitvoering en continue verbetering. Dit kan uiteraard niet zonder de medewerking van iedereen.

 

Den Helder,  Januari 2017, Directie NOORDWEST Services&Security

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 keurmerk beveiliging Ecabo erkend leerbedrijf